logo

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak 9 E modelli eğitim anlayışımıza göre öğrencilerin zihinsel gelişimleriyle birlikte onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimlerini de hedeflemekteyiz.  Öğrencilerimizin eğitim – öğretim süreci boyunca yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmaları doğrultusunda, kişisel gelişimlerini sağlamak, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Benimsediğimiz temel ilkeler;

 • Çözüm odaklı: Bizler, sorun ve sonuç odaklı bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinden ziyade çözüm ve süreç odaklı bir anlayış benimsiyoruz.
 • Potansiyeli geliştiren: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi olarak, sosyal etkinliklerin, sportif ve sanatsal faaliyetlerin, psiko – sosyal gelişimleri açısından önemli olduğunu, öğrenci potansiyelini geliştiren faaliyetleri destekliyor ve birim olarak gerekli katkıları sağlıyoruz.
 • Devamlılık: Anaokulumuzdan başlayarak, lise bitimine kadar birbirini takip eden ve tamamlayan bir rehberlik hizmetimiz bulunmaktadır.
 • Sınırsız zaman: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi olarak, sınırlı zamanlarda ulaşılan bir birimden ziyade, velilerin istedikleri zaman ulaşabildikleri ve faaliyetlerimizden haberdar olabildikleri bir sistemi barındırıyoruz.
 • İşbirliği: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi olarak öğrenci, öğretmen ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz.
 • Bireysel farklılıklara saygı: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi olarak her çocuğun özel olduğu anlayışıyla çok çeşitli yaklaşımları benimsiyoruz.
 • Gizlilik: Her öğrencinin ve velinin kişisel ve özel bilgileri kendisinin izni olmaksızın kimseyle paylaşılmaz (Risk taşıyan durumlar hariç).
 • 9 E Eğitim Modeli Rehberlik: Benimsediğimiz bu modern anlayışımızı okulumuzun her kademesine uygulamış bulunup rehberlik birimimizin de temel ilkesi olarak uygulanmaktadır.
 • Etkin Duyusal Gelişim
 • Etkin Bilişsel Gelişim
 • Etkin Sosyal Gelişim
 • Etkin Akademik Eğitim
 • Etkin Ahlaki Gelişim
 • Etkin Yetenek Gelişimi
 • Etkin Dil Eğitimi
 • Etkin Kariyer Gelişimi
 • Etkin Teknolojik Gelişim

 

Görevlerimiz;

 • Okul psikolojik ve rehberlik danışmanı, rehberlik çalışma programını hazırlar, rehberlik hizmetleri ile ilgili kaynak kitap, yayın ve ilgili mevzuatı bulundurur.
 • Okula nakil ya da yeni gelen öğrencileri tanıyarak, okula uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 • Öğrenci ve velilere okulun işleyişi, olanakları, birimleri ve çalışmaları hakkında bilgi verir.
 • Okula uyumda zorluk yaşayan öğrencilerle ve velileri ile bireysel görüşmeler yapar.
 • Öğrencilerin yetenek ve ilgilerinin belirlenmesi ile sanat, spor ve kültürel kulüplere yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.
 • Rehberlik dersini koordine ederek, sınıf rehber öğretmenlerine işleyiş ve materyal sağlama konularında danışmanlı yapar.
 • Velilere yönelik işbirliğini geliştiren bilgilendirici programlar hazırlar.
 • Öğrenci ile kişisel sorunlarıyla ilgili psikolojik danışmanlık yapar.
 • Öğrencilerin akademik sorunlarını belirleyerek başarısını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirir.
 • Verimli ders çalışma, meslek seçimi, zaman yönetimi, öfke kontrolü vb. konularda öğrencilerin değişik yönlerden gelişimini desteklemek amacıyla grup çalışmaları gerçekleştirir.
 • İhtiyaca göre, rehberlik hizmetinde kullanılacak, anket, bilgi formu gibi araçları hazırlar, geliştirir ve uygular.
 • Uyguladığı ölçme araçlarının sonuçlarını rapor alarak hazırlar ve ilgili kişi ve birimlerle paylaşır.
 • Okul yönetimine ve disiplin kuruluna, disiplin sorunlarını azaltıcı önleyicilerde bulunur.
 • Tüm okul ile güvene dayalı ve olumlu ilişkiler kurmaya özen gösterir.
 • Öğrenciler ve velileri ile alan seçimi görüşmelerinde bulunur.
 • Öğrenciyle ilgili toplantılara katılır ve görüş bildirir.
 • Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardım eder.
 • Öğrencilerin meslekler hakkında bilgi edinmelerine yardım eder.
 • Üniversiteleri tanımaya ve iletişim içinde olmaya özen gösterir.
 • Öğrenci, veli ve öğretmenlere ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirici seminerler düzenler.
 • Oryantasyon ve sosyal amaçlı geziler düzenler.

 

KAZANIMLARIMIZ ;

Okula ve Çevreye Uyum

 • Okula uyum sağlar
 • Okul ve sınıf kurallarını karar
 • Okulla ilgili olumlu tutum sergiler.
 • Okul ve çevresindeki eğitsel ve sosyal imkanlardan yaralanır.

Eğitsel Başarı

 • Eğitsel alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini bilir.
 • Verimli ders çalışma yöntemlerini bilir.
 • Başarı ve başarısızlığa neden olan etmenleri belirler.
 • Ders çalışma alışkanlıklarını verimlilik açısından değerlendirir.
 • Boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini kavrar.
 • Sınav kaygısını nasıl baş edebileceğini kavrar.
 • Zaman yönetiminin önemini belirler.
 • Üst öğrenimi tanır ve keşfeder.
 • Meslekleri tanır, meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğin kavrar.
 • Geleceğini planlar.

Kendini Kabul

 • Kendini tanır.
 • Değerlerini fark eder.
 • Gelişim özelliklerini bilir.

Güvenli ve Sağlıklı Hayat

 • Sağlıklı beslenmeyi bilir.
 • Kendi haklarını korumayı ve başkalarının haklarına saygı duyması gerektiğini öğrenir.
 • Bilinçli Teknoloji kullanımını kavrar.
 • Bağımlılıkla mücadele ile ilgili korunma ve bilgi sağlar.

Kişilerarası ilişkiler

 • Akran ilişkilerini kavrar.
 • İletişim becerilerini kullanır.
 • Etkili iletişimde dikkat etmesi gereken unsurları öğrenir.
 • Öfke ile baş etmede yapıcı yollar kullanır.
 • Etkili çatışma çözme basamaklarını açıklar.
 • Akran baskısıyla baş eder.
 • Stresle baş etme becerilerini kullanır.
 • Problem çözme becerilerini öğrenir.

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

 • Okulda seçebileceği alan ile ilgili bilgi toplar.
 • Kendini tanımanın alan seçimindeki önemini fark eder.
 • Sosyal kulüpleri yetenek ve ilgilerine göre yönlendirilmesi sağlanır.

Öğrenci ve veliye yönelik çalışmalar;

 • Öğrenciyi tanıma çalışmaları

Birimimiz “mutlu çocuklar öğrenir” ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen bir okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

 • Oryantasyon çalışmaları

Dönem başında öğrencilerin en kısa sürede okula uyumuna destek olmak için oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır. Öğrencilerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak için çeşitli tanışma ve kaynaşma faaliyetleri düzenlenir. Tüm bu süreçte aile ile işbirliği ve iletişim esastır.

 • Bireyi tanıma teknikleri

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek, takip etmek amacıyla bireyi tanıma teknikleri uygulanır;

 • Otobiyografi
 • Sosyometri
 • Kimdir bu?
 • Kime göre ben neyim?
 • Verimli ders çalışmayı biliyor musunuz?
 • Sınav tutumu ölçeği
 • Başarısızlık nedenleri
 • Burdon dikkat testi
 • Öğrenme stilleri envanterleri
 • Mesleki eğilimleri belirleme envanteri
 • BEİER cümle tamamlama
 • Ü. Bize Özel Bireyi Tanıma Teknikleri
 • 9 mizaç testi
 • Davranış Gözlem Formu
 • Kişiye özgü öğrenme modeli

C.Ü. servis tabanlı okul yönetim yazılımı

 • TYT ve TKT
 • Çalışma davranışlarını değerlendirme anketi
 • Algılanan Aile Desteği Ölçeği
 • D2 Dikkat testi
 • Zeka alanlarımı öğreniyorum
 • Kariyer serüvenim
 • Akademik başarı takibi
 • Mesleki tipolojim

 

 • Grup Çalışmaları

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişmelerine katkıda bulunacak ve karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık kazanabilmek amacıyla grup çalışmaları yapılmaktadır. Test ve envanterler sonucunda hangi grup çalışmasının uygulanacağı ve hangi öğrencilerin seçileceği belirlenir.

 • Değerlerin kazanımı
 • Öfke kontrolü
 • Sınav kaygısı
 • Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme
 • Verimli ders çalışma
 • Sosyal beceri geliştirme
 • Stresle başa çıkma
 • Öz bakım becerilerini geliştirme
 • Serbest zamanları değerlendirme
 • Problem çözme becerileri
 • Olumlu kişilik özelliklerini geliştirme
 • Mesleki rehberlik
 • Etkili iletişim
 • Teknoloji ve ben

– Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Gelişim İzleme ve Destekleme Çalışmaları

 • Bireysel öğrenci görüşmeleri

Rehber öğretmenin kendi gözlemleri ve test ve anket sonuçları ile veli ve öğretmenden gelen geri dönütler ile bireysel görüşmeye ihtiyacı olan öğrenciler belirlenir. Öğrencilerin gelişimsel süreçleri takip edilir.

 • Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişmeleri hakkında bilgi ve destek almak isteyen veliler önceden randevu alarak psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeniyle bireysel görüşme gerçekleştirebilir. Randevu alınması konu hakkında ön çalışma yapmamızı sağlamaktadır.

 • Bireysel Öğretmen Görüşmeleri

Öğretmenler ile düzenli olarak görüşülerek, öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir.

 • Öğrenci Seminerleri

Öğrencilerimizin dönem içerisinde psiko-sosyal açıdan ihtiyaçları belirlenen konularda rehberlik öğretmeni tarafından seminerler verilmekte olup gerekli konularda ise uzman kişiler tarafından da seminer verilmektedir.

 

 • Veli Seminerleri ve Aylık Bültenimiz

Öğrencilerin sosyal ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize bilgilendirici seminerler verilir. C.Ü. Vakfı Okullarının veli bülteni (e-bülten) öğrencilerin gelişimsel süreci içerisinde belirlenen konularda bilgilendirici bültenler velilere iletilir. Bülten ve seminer konularımız;

 • Rehberlik Servisinin Tanıtılması
 • Okula Uyum Çalışması
 • Alan/dal Tanıtım ve Seçimi
 • Ders Seçimi
 • Üst Öğrenim Kurumları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Üst kuruma Geçiş Bilgilendirmesi
 • Öğrenme stilleri
 • Zaman Yönetimi
 • Serbest Zaman değerlendirmesinde veliye düşen görevler.
 • Aile içi İletişim
 • Anne Baba tutumları
 • Ebeveynlik Becerileri
 • 0-18 yaş Aile Eğitim Programı
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Yönetimi
 • İhmal ve İstismardan koruma
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Çocuk ve Ergen Dönem Özellikleri
 • Bağımlılık ile Mücadele

 

 • Öğretmen Seminerleri

 

 • Sınıf yönetimi
 • İletişim Becerileri
 • Öğrenme Stilleri
 • Verimli ders Çalışma stilleri
 • Çocuk ve ergenlerin Gelişim Özellikleri
 • Anne-Baba Tutumları
 • Akran Zorbalığı
 • Davranış Değiştirme Teknikleri

 

 • Ödev Takip Sistemi

Öğrencilerimize verilen ödevlerin takipleri Whatsapp toplu mesaj sistemi ile günlük takibi sağlanmaktadır.

 • Veli İletişimi

Öğrencilerimize yıl içerisinde yapacağımız rehberlik geliştirici ve önleyici çalışma sonuçlarımızın bilgisi ve gelişim süreci ile ilgili randevulu bireysel veli görüşmelerinin yanı sıra haftalık sınıf rehber öğrenmeni ve rehberlik birimimiz tarafından koordineli aramalarımız yapılmaktadır.