logo

Drama programı ile çocuğun yaratıcılığını geliştirmek ve oynayarak kendisini ifade etmesini sağlamak, iletişim becerilerini geliştirerek insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, özgür düşünceli, hoşgörülü, saygılı ve demokratik kişilik özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Drama eğitimi, öğrencilerin zaman ya da mekân yönünden ulaşamayacakları olayları incelemelerini, yaratıcılıklarını sergilemelerini; düşünme, algılama, yorumlama, dinleme, konuşma gibi iletişim yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.
Drama yönetiminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için, çocuğun dikkat, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir.
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu olarak, öğrencilerimizin; zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini dramatik bir ortamda ortaya çıkarma amacındayız.
Drama Eğitimi ile öğrencinin;
• Sosyal gelişim ile beraber işbirliği içinde çalışma becerisinin gelişimi,
• İletişim becerilerinin gelişimi,
• Hayal gücü ile beraber özgün düşünme becerisinin gelişimi,
• Toplumsal değerler ile beraber duyarlılık duygusunun gelişimi,
• Yaratıcılık ve estetik becerilerin gelişimi,
• Benlik algısıyla beraber empati duygusunun gelişimi,
• Düşünme eyleminde yerel/kültürel ve evrensel değerlerin gelişimi sağlanır.

Drama Eğitiminin Yararları:
1. Çocuğun dünyası genişledikçe, canlandırdığı roller artar.
2.Çocuğun zihninde yeni kavramların sayısı artar. Kavram zenginliği, düşünce zenginliğini beraberinde getirir.
3.Çocuk düşünür, soru sorar, cevaplar bulur, deneyler yapar.
4.Çocuk, rollerini veya canlandırdığı konuları düşünürken, seçiciliği ve karar verme gücünü artırır.
5.Çocuk, kavram gelişimi için önemli olan dil becerilerini geliştirir.
6.Bu özellikleri ile drama, çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunur.
7 Çocuk, kendi seviyesine uygun rolleri tekrarlayarak sosyal ortamdaki konumunu benimser, sosyalleşir.
8.Çocuk, diğer sosyal rolleri canlandırarak kendisini başkalarının yerine koymayı dener.
9.Çocuk, oyunlardaki rol1eri toplum kurallarına uygun olarak biçimlendirmeye yönelir.
10.Çocuk, yeni arkadaşlar edinmeyi, toplumsal becerilerini geliştirmeyi ve yaşıtlarına uyum sağlamayı öğrenir.
11.Çocuk, bazı gerçekleri oyun sırasında öğrenir. Çaba harcamayı, gücünden yararlanmayı, başladığı işi bitirmeyi ve bundan zevk almayı öğrenir. Kabullenmekte güçlük çektiği kuralları oyun sırasında benimser.
12.Çocuk, ben ve başkası kavramlarını öğrenir. İşbirliği paylaşma, yardımlaşma, yenme ve yenilmeyi oynayarak öğrenir.
13.Çocuk, iletişim kurmayı, derdini anlatmayı, duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenir.
14.Çocuk, oyunlarında yaşadığı olayları benimser, dener, takdir eder, tekrarlar, grup oyunlarında daha iyiyi, güzeli başarmayı amaçlar.
15.Çocuk, arkadaşları ve zengin araç-gereç kullanımı ile kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulur, dener ve bedeni çok yönlü gelişir.
16.Çocuğun ilgi ve yetenekleri daha iyi belirlenir. Yetişkinlere bu konuda önemli ipuçları verir.
17.Ders konularını öğrenmede girdiği drama etkinliklerinden yararlanır.